Soru Arama

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;
Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
* E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
* Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
* Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
* Epostanın iletilme zamanını tespit edecek,
* İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
* Hukuken geçerli delil seti oluşturacak
Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

“Tacirler arasında,
Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin
İhbar
İhtarlar
Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;
“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

İhbarlar,
İhtarlar,
İtirazlar ve benzeri beyanlar;
Fatura,
Teyit mektubu,
İştirak taahhütnamesi,
Toplantı çağrıları
Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi,
Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.
KEP işlemlerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı aşağıda sıralanan aşağıda sıralanan ilave avantajlar da sağlanmaktadır.

Zaman kazancı
Kâğıt arşiv kazancı
Maliyet kazancı
Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması
Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi
Çevrenin korunması
Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder.
Elektronik Tebligat yönetmeliği ‘Amaç ve Kapsam’ başlığı 1.maddesinde de belirtildiği üzere e-Tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılabilir.
• Bir elektronik postanın;
• Ne zaman,
• Kim tarafından,
• Hangi KEPHS tarafından gönderildiği,
• Hangi KEPHS tarafından kabul edildiği,
• Kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği,
• Ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğu,
İle ilgili verileri barındırır.
KEP iletilerinize ilişkin deliller 20 yıl, e-Tebligatlarınıza ilişkin deliller ise PTT tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.
• Gönderici/Alıcı: KEP iletisi gönderebilir ve alabilir.
• Sadece Alıcı: Sadece KEP iletisi alabilir(Gönderemez) hizmet türlerinden birini seçerek PTT KEP hizmetlerinden yararlanabilinir.

Katma Değerli Hizmetlerimiz;
İlave Arşiv Alanı Hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlandırılır ve tarife doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.
SMS ile e-Posta Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
* Kamu içi resmi yazışmalar
* Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar
* Elektronik tebligat
* E-yazışma
Öncelikle Kep hesap adresinin temini için başvuru yapılması gerekmektedir.

Online başvuru ve ön başvuru için detaylı bilgiyi http://pttkep.gov.tr/online-basvuru linkinden temin edebilirsiniz.

PTT iş yerinden yapılacak işlemler için iş yerlerimiz bilgisine http://pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri linkinden ulaşabilirsiniz.

PTT iş yerleri başvurusu sırasında tarafınızdan talep edilecek başvuru evrakları ve başvuru kılavuzları için http://pttkep.gov.tr/basvuru-klavuz-ve-formlar linkini kullanabilirsiniz.

KEP Kullanımına Başlama:
Başvurunuz sonra tarafınıza sms şifreniz gönderilir ve bildirim metni verilir.

Hesabınıza ait aktivasyon sözleşmelerini e-imza veya mobil imzanız ile imzlamanıza müteakip artık yasal dayanağı mevcut bir sistem olan KEP sistemine www.pttkep.gov.tr adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz.

Kullanım sırasında tarafınıza yardımcı olacağını düşündüğümüz detaylı kullanım kılavuzuna http://pttkep.gov.tr/uploads/bilgi-deposu/PTTKEP_Kullanim_Klavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
Yetkili PTT iş yerlerimiz bilgisine http://pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri linkinden ulaşılabilinir.
Başvurusu sırasında tarafınızdan talep edilecek başvuru evrakları ve başvuru kılavuzları için http://pttkep.gov.tr/basvuru-klavuz-ve-formlar linkini kullanabilirsiniz.
Gerçek Kişiler;
ad.soyad.sayı@hs01.kep.tr

Tüzel Kişiler;
1) “MERSİS No”,
2) “MERSİS No.X”,
3) “TüzelKişiAdı”,
4) “TüzelKişiAdı.X”

Formatlarından biri ile oluşturulur. “X” alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.’’
Gerçek Kişiler için;
Gerçek Kişiler KEP hesap adresleri Kimlik Numaralarına bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Bu sebepten ötürü gerçek kişi sadece tek bir KEP hesabı adresi alabilir.
(İsim).(soyisim)@hs01.kep.tr

Tüzel Kişiler için;
Tüzel Kişilerin KEP hesap adresleri Mersis Numaralarına ve Tüzel Kişi isimlerine bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Serbest seçim alanı değiştirerek birden fazla KEP hesap adresi alınabilir.

‘’(Mersis no).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr
(tüzel kişi adı).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr’’
Uygulamanın sisteminizde sorunsuz çalışabilmesi için bilgisayarınızda;
* Java 1.6 ve üzeri, Adobe Acrobat Reader 8.0 ve üzeri ( Acrobat X hariç) versiyonları yüklü olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.)
* Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri taracılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.)
Gönderilen iletinin delillerine gönderilen iletinin altında yer alan "Deliller" kısmından ulaşılabilinir.
Ayrıca iletiye ait delili bu kısımdan indirebilir, ‘Delil Doğrulama’ bölümünden doğrulayabilirsiniz.
Yine posta kutunuzda yer alan Delil kutusundan da delillere ulaşabilirsiniz.

KEP iletisi gönderdiğinizde,
1. KEP’in PTT tarafından ne zaman alındığı,
2. KEP’in alıcının posta kutusuna ne zaman iletildiği,
3. KEP’in alıcı tarafından ne zaman okunduğuna,
ilişkin delil üretilir ve gönderilen iletinin altından bu deliller takip edilebilinir.

Posta kutusuna teslim edildi delili üretildiği zaman göndermiş olduğunuz ileti alıcısına ulaştırılmıştır.
Eğer bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız standart e-posta adresinize gönderilen e-posta ve cep telefonunuza gönderilecek bilgilendirme mesajları ile haberdar olabilirsiniz.
* Java 1.6 ve üzeri, Adobe Acrobat Reader 8.0 ve üzeri ( Acrobat X hariç) versiyonları yüklü olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.)
* Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri taracılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.)
Hayır, teslim delili gelmeden KEP iletiniz gönderilmiş sayılmaz.
Evet. Göndereceğiniz e-postaların gönderi ve alındı onayı kesin olarak gönderildiğinde delil yerine geçmektedir.
Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.
Fakat mevzuat gereği göndermiş olduğunuz KEP iletilerinin eklerinin boyutu 25 mb geçemez.
Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları kanunen zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.
Sorguladığınız kişinin rehberde kaydı olmadığı durumdur.
Kişinin KEP adresi olup, KEP rehberinde yer almıyor da olabilir.
Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz
PTTKEP sistemine tek kullanımlık SMS şifresi (Parola+Şifre), elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapılabilmektedir.

KEP sisteminde ileti gönderimlerinde ise mutlaka elektronik imza veya mobil imzaya ihtiyaç bulunmaktadır.

AVEA ve TURKCELL operatörlerine ait mobil imzalar şu an aktif olarak kullanılabilmekte olup VODAFONE operatörüne ait mobil imza için çalışmalar devam etmektedir.
Hayır. KEP gönderimi için e-imza ya sahip olmalısınız.
PTT, kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı engellemek, kapatılan KEP hesabını en az üç ay erişime açık tutmak ve bu sürenin sonunda ilgili KEP hesabını tamamen kullanıma kapatmakla yükümlüdür.

Eğer kapatma talebinde bulunan müşterimiz e-Tebligat almaya zorunlu muhataplar arasında yer almakta ise kapatma işleminin gerçekleştirilebilmesi için yeni alınan KEP hesap adresi kapatma dilekçesinde belirtilmelidir.

Kapatma talebinde bulunan müşterilerimiz kapatma işlemlerinin PTT Çağrı Merkezi (444 1 788) aracılığıyla yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak gerçekleştirebilirler.

Aynı zamanda kapatma talebinde bulunan müşterilerimiz elektronik imza veya mobil imzaları vasıtası ile internetten KEP hesap adresi müşteri arayüzünü kullanarak da KEP hesap adreslerini kapatabileceklerdir.

Yetkili PTT iş yerleri vasıtası ile de gerekli başvuru formları doldurulmak suretiyle kapatma işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Kanunen, elektronik tebligat hizmetinden yararlanması zorunlu olan müşterilerimiz (Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler vb.) kapatma başvurularını e-tebligat almaya elverişli yeni KEP hesap adreslerini belgelendirmek suretiyle sadece PTT iş yerlerinde gerçekleştirebileceklerdir.

PTT iş yerlerinde kapatma başvurusu yapacak bireysel müşterilerimiz http://pttkep.gov.tr/doc/bireyselkapatma.pdf linkini, kurumsal müşterilerimiz ise http://pttkep.gov.tr/doc/kurumsalkapatma.pdf linkini kullanarak kapatma formuna erişebilir ve çıktısını alıp doldurmak suretiyle PTT iş yerlerine başvuruda bulunabilir.

Formların mutlaka eksizsiz doldurulması ve başvuru sırasında talep edilen belgeler ile PTT iş yerlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

NOT: Kurumsal KEP hesabının kapatılması durumunda hesapta kalan bakiyenin iade edilebilmesi için kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

Bireysel KEP hesabının kapatılması durumunda ise hesapta kalan bakiyenin iade edilebilmesi için Serbest meslek makbuzu düzenleyebilen bireysel müşterilerimizin (avukat, mali müşavir vb.) hesapta kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade serbest meslek makbuzu düzenlemesi; şahıs şirketi vb. gibi iade fatura düzenleme imkanı olan bireysel müşterilerimizin hesapta kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade faturası düzenlenmesi; iade makbuz ya da iade fatura düzenleyemeyen bireysel müşterilerimizin ise bunu kapatma dilekçesinde beyan etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir.
Tüzel Kişi hesapları için, başvuru sırasında veya daha sonradan birden fazla işlem yetkilisi atanabilir.
PTT KEPHS her bir KEP hesabı için kullanıcılarına ücretsiz 100 (yüz) MB (megabayt) posta kutusu alanı sağlar. Bu alan dolduktan sonra ileti gönderemezsiniz. Ancak almaya devam edersiniz.
Kişisel bilgi güvenliği ISO/IEC 27001:2005 ve BS 10012 standartları ile kontrol edilmektedir. ISO/IEC 27031:2011 standardına uygun iş sürekliliği yönetim sistemi bulunmaktadır.
KEP gönderinizin, KEP sisteminden geçen büyüklüğü, en fazla 25MB olabilir.
KEP rehberinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.
KEP Rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.
PTT KEP kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.
Hayır. PTT KEP yalnızca KEP delillerini saklamaktadır.
KEP sistemini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dur.
PTTKEP sistemi müşteri kullanım kılavuzuna http://pttkep.gov.tr/uploads/bilgi-deposu/PTTKEP_Kullanim_Klavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin Elektronik Tebligat Hizmetinden Yararlanma başlıklı 7.maddesinin 1.bendinde "Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır." denmektedir.
Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.
Evet, istediğiniz sayıda işlem yetkilisi ekleyebilirsiniz.