Başvuru Esnasında Talep Edilecek Bilgi ve Belgeler

Bireysel Başvurular

  • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli resmî belge.
  • Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

 

Tüzel Kişi Başvuruları

  • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
  • Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.).
  • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
  • Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.
  • Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

Kamu Kurumu Başvuruları

  • Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı (Resmi yazıda Kurumun DETSİS numarası açıkça yer almalıdır.) (Resmi yazı örneği Ön Başvuru Kılavuzunda mevcuttur.).
  • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
  • Kurum için doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.