Kategori arşivi PTTKep

Kamu Kurumlarının Harcama Birimi Bilgileri Hakkında

Değerli PTTKEP Müşterisi,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi” kapsamında Kamu e-Fatura uygulaması hayata geçirilmiş olup söz konusu e-Fatura uygulamasıyla birlikte kamu adına kesilen faturaların elektronik ortamda ve standart bir formda harcama süreçlerine dahil edilmiştir.

Kamu e-Fatura uygulaması ile birlikte kamu kurumlarına düzenlenen faturalara Harcama Birimi, Harcama Vergi Kimlik Numarası gibi ikincil bazı bilgilerin girilmesinin zorunlu olduğu, bu bilgilerin girilmemesi ya da yanlış girilmesi durumunda faturaların Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura sisteminde başarısız olduğu, bu nedenle de kamu kurumlarının e-Fatura sistemlerine ulaşmadığı görülmüştür.

Gelinen aşamada KEP hizmeti kapsamında düzenlenecek faturalar için Harcama Birimi, Harcama Vergi Kimlik Numarası gibi ikincil bilgiler kamu kurumlarından manuel toplanmasına ihtiyaç duyulmuş olup KEP hizmeti kapsamında bakiye yüklemesi yapacak olan tüm kamu kurumlarına bu bilgilerin doldurulması zorunluluğu getirilmiştir.

“Harcama Birimi Bilgileri” PTT işyerlerimizden ya da müşteri ara yüzünden online olarak kaydedilebilecek olup aynı zamanda güncelleneside yapılabilecektir. Online olarak yapılacak işlemlere ait hazırlanan yardım videosuna ulaşmak için tıklayınız.

Kamu kurumlarınca “Harcama Birimi Bilgileri”nin kamu kurumunun bağlı olduğu muhasebe/saymanlık/tahakkuk biriminden temin edilebileceği, harcama birimi bulunmayan kamu kurumlarının harcama birimi bilgileri olarak sistemdeki mevcut bilgilerini (kamu kurum vergi kimlik numarası) kullanabileceği değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla.

Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Müşterilerimizin KEP Hesaplarının Kapatılması Hakkında Duyuru.

Değerli Müşterilerimiz;

Şirketimizle tarafınız arasında imzalanan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetlerine İlişkin Sözleşmenin Ücretlendirme ve Ödeme başlıklı 7. maddesinin 3’üncü fıkrasında “PTT, hesap sahiplerinin, KEP hesabını açtırmasını müteakip ve her 12(on iki) ayda bir kez yıllık üyelik ücretini KEP hesap bakiyesinden tahsil edecektir. PTT, KEP hesap bakiyesinde yıllık üyelik için yeterli bakiye olmaması durumunda hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin KEP iletisi göndermesini engelleyebilir. PTT, 2(iki) hafta içerisinde yıllık üyelik ücreti için gerekli olan KEP hesap bakiyesini sağlamayan hesap sahiplerinin KEP hesabını kapatma hakkını saklı tutar.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda gerek Şirketimiz KEP hizmetinde sürekliliğin sağlanması gerekse de KEP Hizmetimizden sözleşmede bulunan yükümlülüklerini yerine getirerek faydalanan müşterilerimizin hizmet kalitesini artırmak maksadıyla, Şirketimizden KEP adresi edinmiş ancak anılan sözleşme maddesi uyarınca KEP hesap bakiyesinde yıllık üyelik ücretini tahsil edecek tutarda bakiye bulundurmayan müşterilerimizin KEP adresleri kapatılmıştır.

Kapatılan KEP adreslerini tekrar kullanmak isteyen müşterilerimiz PTT Müdürlüklerimize başvurarak söz konusu KEP adreslerini tekrar kullanabileceklerdir. Başvuru için hazırlanmış olan örnek talep dilekçeleri aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Kapatılmış KEP Adresinin Tekrar Açılmasına İlişkin Talep Yazısı Örneği (Gerçek Kişi)

Kapatılmış KEP Adresinin Tekrar Açılmasına İlişkin Talep Yazısı Örneği (Tüzel Kişi/Kamu Kurumu)

Yeni KEP Sisteminin Devreye Alınması Hk.

Bilgilendirme Tarihi: 25/06/2021

Değerli PTTKEP Müşterisi,

Şirketimiz KEP sisteminde kullanılan CRM, Webmail, Çağrı Merkezi ve Online Başvuru modüllerinin güncellenmesi kapsamında yapılan çalışma başarıyla tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmada PTTKEP sisteminin sunucu ve network altyapısı yenilenmiş ve güçlendirilmiş , uygulama yazılımımız kullanıcılarımızın deneyimleri doğrultusunda güncellenmiştir.

Yeni KEP Sisteminin kullanımı hakkında hazırlanan PTTKEP Kullanım Kılavuzu’na web sitemizin “Bilgi Deposu > Kullanım Kılavuzu” sayfasından, sistemin kullanımına ilişkin video anlatımlara “Bilgi Deposu > Nasıl Yapılır” sayfasında ulaşılabilmektedir.

PTTKEP Kullanım Kılavuzu

Nasıl Yaparım Videoları

Saygılarımızla.

Nasıl Yaparım

SMS ile PTTKEP Sisteme Giriş İşlemi

video

E- imza ile PTTKEP Sistemine Giriş İşlemi

video

Mobil İmza İle PTTKEP Sistemine Giriş İşlemi

video

PTTKEP Sözleşmesinin e-İmza ile İmzalanarak Aktivasyon İşleminin Gerçekleştirilmesi

video

Mobil İmza İle Aktivasyon Sözleşmesinin İmzalanmasıe-İmza Kullanılarak PTTKEP Sisteminden İleti GönderilmesiMobil İmza Kullanılarak PTTKEP Sisteminden İleti GönderilmesiE-İmza İle İşlem Yetkilisi EklemeMobil İmza İle İşlem Yetkilisi EklemeVergi Kimlik Numarası ve Vergi Dairesi Bilgilerinin GüncellenmesiHarcama Birimi Bilgileri GüncellemeFatura Görüntüleme/İndirme

KEP Ücret Tarifesi Güncellemesi Hakkında Bilgilendirme

KEP Ücret Tarifesi Güncellendi

Bilgilendirme Tarihi : 15/02/2021

Değerli Müşterilerimiz;

Yeni Ücret Tarifemiz 15/02/2021 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanmıştır.

Yeni Ücret Tarifemiz hakkındaki detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.”

Mevzuat

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

MADDE18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

MADDE 1525-(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

MADDE 1525-(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

KEP sistemini düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki menüyü kullanabilirsiniz.

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Tebliğ ve Yönetmelikler

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar

Uygulama Alanları

Güvenli Haberleşme ve Saklama Örnek Uygulamaları

– Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması,

– Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sağlanması,

– Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması,

– Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (örneğin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması,

– Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi.

Güvenli Gönderi ve Teslim Örnekleri

– Kamu içi resmi yazışmalar,

– Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar,

– Karşılıklı etkiletişimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi,

– Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması,

– Tacirler arası ihtar, ihbar vb beyanlar,

– Elektronik fatura vb uygulamalar,

– TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,

– Tacirler arasındaki her türlü iletişim,

– Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim,

– Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri.

E-Yazışma

E-Yazışma Nedir?

E-yazışma, Kurum ve Kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla taahhütlü, tebligat vs. şeklinde gönderilerle yada kurye vasıtasıyla yapılan resmi yazışmaların, kağıt kullanılmadan, KEP altyapısı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setidir.
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü açısından stratejik öncelikleri ve 2006-2010 yılları arasında uygulanacak tedbirleri ortaya koyan Bilgi Toplumu Stratejisi 28/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konmuştur.
Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı’nda yer verilen 73 no’lu “Ortak Hizmetlerin Oluşturulması” eylemi ile de kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak yürütülen bazı fonksiyonların merkezi olarak sunumu konusunda çalışmalar yapılması öngörülmüş ve Kalkınma Bakanlığı söz konusu eylemin sorumlusu olarak tespit edilmiştir.
Bu eylem kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacıyla, 2010 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından “e-Yazışma Projesi” başlatılmıştır.Hemen Başvur

Entegrasyon

PTT KEP ve Entegrasyon

Kurumsal müşterilerimiz, KEP sistemini web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi kendi Doküman Yönetim Sistemleri (DYS/EBYS) ile yapacakları entegrasyon ile kendi sistemleri üzerinden KEP hesabına ulaşılabilir; ileti alım ve gönderimi yapılabilir.
Entegrasyon için kullanılacak Web Servis ve API Ptt tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Entegrasyon Nedir?

Entegrasyon, kurum ile PTTKEP arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis kullanılarak, kurumdaki sistemler ile PTTKEP sistemlerinin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan sistemdir.
Kurum ile yapılan bu entegrasyon ile kurum, PTTKEP altyapısı üzerinde tüm KEP hizmetlerini (e-yazışma dahil) kullanabilmektedir

Kurumunuz sistemi ile PTTKEP sistemi arasında doğrudan gerçek ortam entegrasyonunun yapılması yerine öncelikle test ortamında entegrasyon sağlanması; testlerde başarılı olunması halinde, daha sonra gerçek ortam entegrasyonu yapılması gerekmektedir.

Test Ortamında Entegrasyon

Test ortamında entegrasyon sağlanabilmesi için öncelikle herhangi bir PTT Merkezine başvuruda bulunarak KEP hesap adresi alındıktan sonra, yan menüden ulaşabileceğiniz PTTKEP Test Ortamı Entegrasyon Talep Yazısı, PTTKEP Test Ortamı Entegrasyon Talep Formu ile PTTKEP Test Ortamı EntegrasyonuTaahhütnamesi’nin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen talep formu ve taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Test Ortamında Talep Yazısı Örneği

Test Ortamı Talep Formu

Test Ortamı Taahhütnamesi

Gerçek Ortamda Entegrasyon

Test ortamında sağlanan entegrasyonun gerçek ortama aktarılması
hususunda talebinizin olması durumunda, yan menüden ulaşabileceğiniz
PTTKEP Gerçek Ortam Entegrasyon Talep Yazısı ile PTTKEP Hizmeti
Entegrasyon ve Entegrasyon Desteğine İlişkin Taahhütname’nin eksiksiz
olarak doldurulması gerekmektedir.

Entegrasyon talebinizin gereğinin sağlanabilmesi için talep yazınızın son imzacıdan çıkıp tarih ve sayı aldıktan sonra, tanzim edilen taahhütname (tarih ve imza atılması suretiyle) ile birlikte posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Gerçek Ortam Talep Yazısı Örneği

Gerçek Ortam Taahhütnamesi

PTT KEP API

PTTKEP sistemine direk web servis client yazarak ya da .net ve Java ortamlarında sunulan API’leri kullanarak erişebilirsiniz.
Şirketimiz API’sini temin edebilmek için yukarıda bahsi geçen PTTKEP web servis entegrasyonu talep yazılarınızda bu hususa değinmeniz ve yazı ekine de yan menüde yer alan API Taahhütmesini eklemeniz gerekmektedir.
PTTKEP Test ve Gerçek Ortam Entegrasyonu hususunda daha ayrıntılı bilgi almak için info@ptt.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. API Taahhütnamesi